wind energy facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind energy facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind energy facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind energy facility.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wind energy facility

    Similar:

    wind farm: a power plant that uses wind turbines to generate electricity

    Synonyms: wind park

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).