wind element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind element

    * kỹ thuật

    yếu tố gió