wind direction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind direction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind direction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind direction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind direction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hướng gió