wind deppeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind deppeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind deppeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind deppeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind deppeter

    * kỹ thuật

    phong tích

    trầm tích do gió