wind depeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind depeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind depeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind depeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind depeter

    * kỹ thuật

    trầm tích do gió