wind defector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind defector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind defector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind defector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind defector

    * kỹ thuật

    tấm chắn gió