wind charger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind charger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind charger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind charger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind charger

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ nạp điện gió