wind carving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind carving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind carving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind carving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind carving

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bào mòn do gió