wind breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind breaker.

Từ điển Anh Việt

  • wind breaker

    /'wind'breik/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) wind-cheater