wind bracing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind bracing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind bracing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind bracing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wind bracing

  * kỹ thuật

  giằng chống gió

  giằng gió

  xây dựng:

  hệ giằng chống gió

  sự giằng chống gió