wind barrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind barrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind barrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind barrier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind barrier

    * kỹ thuật

    bình phong

    tấm chắn gió