wind analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind analysis

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phân tích gió