wind abrasion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind abrasion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind abrasion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind abrasion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind abrasion

    * kỹ thuật

    mài mòn do gió

    sự bào mòn do gió

    sự thổi mòn