wind ablation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind ablation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind ablation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind ablation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind ablation

    * kỹ thuật

    sự bào mòn do gió