william harrison hays nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william harrison hays nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william harrison hays giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william harrison hays.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william harrison hays

    Similar:

    hays: United States lawyer and politician who formulated a production code that prescribed the moral content of United States films from 1930 to 1966 (1879-1954)

    Synonyms: Will Hays

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).