william clark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william clark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william clark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william clark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william clark

    Similar:

    clark: United States explorer who (with Meriwether Lewis) led an expedition from St. Louis to the mouth of the Columbia River; Clark was responsible for making maps of the area (1770-1838)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).