william bligh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william bligh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william bligh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william bligh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william bligh

    Similar:

    bligh: British admiral; was captain of the H.M.S. Bounty in 1789 when part of the crew mutinied and set him afloat in an open boat; a few weeks later he arrived safely in Timor 4,000 miles away (1754-1817)

    Synonyms: Captain Bligh

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).