william stubbs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william stubbs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william stubbs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william stubbs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william stubbs

    Similar:

    stubbs: English historian noted for his constitutional history of medieval England (1825-1901)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).