williamsite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

williamsite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm williamsite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của williamsite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • williamsite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    viliamsit