william styron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william styron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william styron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william styron.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william styron

    Similar:

    styron: United States writer best known for his novels (born in 1925)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).