william hogarth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william hogarth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william hogarth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william hogarth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william hogarth

    Similar:

    hogarth: English artist noted for a series of engravings that satirized the affectations of his time (1697-1764)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).