william and mary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william and mary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william and mary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william and mary.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william and mary

    joint monarchs of England; William III and Mary II

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).