william beaumont nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william beaumont nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william beaumont giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william beaumont.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william beaumont

    Similar:

    beaumont: United States surgeon remembered for his studies of digestion (1785-1853)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).