william morris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william morris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william morris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william morris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william morris

    Similar:

    morris: English poet and craftsman (1834-1896)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).