william caxton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william caxton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william caxton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william caxton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william caxton

    Similar:

    caxton: English printer who in 1474 printed the first book in English (1422-1491)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).