williams act nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

williams act nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm williams act giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của williams act.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • williams act

    * kinh tế

    Luật Williams