williamstown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

williamstown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm williamstown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của williamstown.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • williamstown

    a town in northwestern Massachusetts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).