william green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william green.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william green

    Similar:

    green: United States labor leader who was president of the American Federation of Labor from 1924 to 1952 and who led the struggle with the Congress of Industrial Organizations (1873-1952)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).