william i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william i

    duke of Normandy who led the Norman invasion of England and became the first Norman to be King of England; he defeated Harold II at the battle of Hastings in 1066 and introduced many Norman customs into England (1027-1087)

    Synonyms: William the Conqueror

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).