william cowper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william cowper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william cowper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william cowper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william cowper

    Similar:

    cowper: English surgeon who discovered Cowper's gland (1666-1709)

    cowper: English poet who wrote hymns and poetry about nature (1731-1800)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).