william bradford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william bradford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william bradford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william bradford.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william bradford

    Similar:

    bradford: United States printer (born in England) whose press produced the first American prayer book and the New York City's first newspaper (1663-1752)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).