william ii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william ii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william ii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william ii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william ii

    the second son of William the Conqueror who succeeded him as King of England (1056-1100)

    Synonyms: William Rufus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).