william penn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william penn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william penn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william penn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william penn

    Similar:

    penn: Englishman and Quaker who founded the colony of Pennsylvania (1644-1718)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).