william hoover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william hoover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william hoover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william hoover.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william hoover

    Similar:

    hoover: United States industrialist who manufactured vacuum cleaners (1849-1932)

    Synonyms: William Henry Hoover

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).