will nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

will nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm will giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của will.

Từ điển Anh Việt

 • will

  /wil/

  * danh từ

  ý chí, chí, ý định, lòng

  will can conquer habit: ý chí có thể chế ngự thói quen

  strong will: ý chí mạnh mẽ

  lack of will: sự thiếu ý chí

  free will: tự do ý chí

  it is my will that...: ý tôi muốn rằng...

  where there's a will there's a way: (tục ngữ) có chí thì nên

  sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm

  to work with a will: làm việc hăng say

  a will that overcomes all difficulties: quyết tâm khắc phục mọi khó khăn

  nguyện vọng, ý muốn; ý thích

  against one's will: trái ý mình

  at one's will and pleasure: tuỳ ý mình

  of one's free will: hoàn toàn do ý muốn của mình

  at will: theo ý muốn, tuỳ ý

  to have one's will: đạt ý muốn, toại nguyện

  (pháp lý) tờ di chúc, chúc thư

  to make one's will: làm chúc thư

  last will and testament: di mệnh, di chúc

  * ngoại động từ willed

  tỏ ý chí; có quyết chí

  định

  Heaven willed it: trời đ định như thế

  buộc, bắt buộc

  to will oneself: tự buộc phi

  (pháp lý) để lại bằng chức thư

  * động từ would

  muốn

  do as you will: anh cứ làm theo như ý anh muốn

  thuận, bằng lòng

  I hope you will sing: tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát

  thường vẫn

  he would go for a walk every morning: nó thường vẫn dạo chi mỗi sáng

  nếu, giá mà, ước rằng

  would I were in good health: giá mà tôi khoẻ

  phi, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là

  boys will be boys: con trai thì tất nhiên vẫn là con trai

  and that will be his son with him: hẳn là con ông ta đang đi với ông ta

  nhất định sẽ

  accident will happen: tai nạn nhất định sẽ xy ra

  sẽ (tưng lai)

  I know he will change his mind: tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến

  có thể

  the next stop will be Haiduong, I suppose: tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hi dưng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • will

  * kinh tế

  bản di chúc

  chúc thư

  di chúc

  di chúc, chúc thư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • will

  a fixed and persistent intent or purpose

  where there's a will there's a way

  a legal document declaring a person's wishes regarding the disposal of their property when they die

  Synonyms: testament

  decree or ordain

  God wills our existence

  determine by choice

  This action was willed and intended

  Similar:

  volition: the capability of conscious choice and decision and intention

  the exercise of their volition we construe as revolt"- George Meredith

  bequeath: leave or give by will after one's death

  My aunt bequeathed me all her jewelry

  My grandfather left me his entire estate

  Synonyms: leave

  Antonyms: disinherit