will call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

will call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm will call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của will call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • will call

    * kinh tế

    bộ phận bán lẻ đặt hàng trước