will opening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

will opening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm will opening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của will opening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • will opening

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lỗ trên tường

    ô cửa trên tường