willet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willet.

Từ điển Anh Việt

  • willet

    /'wilit/

    * danh từ

    (động vật học) chim dẽ Bắc Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet