catoptrophorus semipalmatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catoptrophorus semipalmatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catoptrophorus semipalmatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catoptrophorus semipalmatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • catoptrophorus semipalmatus

    Similar:

    willet: large North American shorebird of eastern and Gulf Coasts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).