willy-nilly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willy-nilly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willy-nilly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willy-nilly.

Từ điển Anh Việt

  • willy-nilly

    /'wili'nili/

    * phó từ

    dù muốn dù không, muốn hay không muốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet