willis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • willis

    English physician who was a pioneer in the study of the brain (1621-1675)

    Synonyms: Thomas Willis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).