willingness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willingness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willingness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willingness.

Từ điển Anh Việt

 • willingness

  /'wili nis/

  * danh từ

  sự bằng lòng, sự vui lòng

  sự sẵn sàng, sự sốt sắng

  sự tự nguyện

  thiện ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • willingness

  cheerful compliance

  he expressed his willingness to help

  Antonyms: unwillingness