unwillingness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unwillingness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unwillingness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unwillingness.

Từ điển Anh Việt

 • unwillingness

  /' n'wili nis/

  * danh từ

  sự không bằng lòng, sự không vui lòng, sự miễn cưỡng

  sự thiếu thiện ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unwillingness

  the trait of being unwilling

  his unwillingness to cooperate vetoed every proposal I made

  in spite of our warnings he plowed ahead with the involuntariness of an automaton

  Synonyms: involuntariness

  Antonyms: willingness