willemite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willemite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willemite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willemite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • willemite

    * kỹ thuật

    vilemit