willow aster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willow aster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willow aster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willow aster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • willow aster

    a variety of aster

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).