willow-pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willow-pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willow-pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willow-pattern.

Từ điển Anh Việt

 • willow-pattern

  /'wilou,p t n/

  * danh từ

  hình vẽ men xanh (trên đồ sứ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • willow-pattern

  Similar:

  willowware: chinaware decorated with a blue Chinese design on a white background depicting a willow tree and often a river