will rogers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

will rogers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm will rogers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của will rogers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • will rogers

    Similar:

    rogers: United States humorist remembered for his homespun commentary on politics and American society (1879-1935)

    Synonyms: William Penn Adair Rogers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).