white squire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white squire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white squire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white squire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white squire

    * kinh tế

    người vệ sĩ trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white squire

    a white knight that buys less than a majority interest