white slaver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white slaver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white slaver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white slaver.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white slaver

    a person who forces women to become prostitutes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).