white signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white signal

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tín hiệu trắng